Motorbike and Car Rentals Service

d

 

 

 

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์แบบขับเอง

ให้เช่าเฉพาะการขับท่องเที่ยวหรือทำธุระในเกาะสมุยเท่านั้น

ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้เช่าต้องทำสัญญาการเช่ารถในวันที่ทำการเช่ารถ

การเช่ารถ 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง

ต้องมีการวางเงินมัดจำ 50% ของค่าเช่ารถทั้งหมด โดยการจ่ายเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี

ผู้ให้เช่าจะต้องเก็บบัตรประชาชนของผู้เช่าและจะคืนในวันที่คืนรถและชำระเงินเรียบร้อย

รถยนต์ให้เช่ามีประกันภัยคุ้มครองทุกคันโดยจะระบุเงื่อนไขในสัญญาเช่ารถ.

 

 

 

Tour Details


Na Muang Waterfall is situated 10 km south from Nathon at Ban Thurian. There are actually two waterfalls. Na Muang one is 18 meter high and can be reached by vehicle. Na Muang two is about 80 meters high and can only be reached by a 30 minute walk. These waterfalls are rated the most beautiful on Ko